เกี่ยวกับเรา

notice   热门新闻

เกี่ยวกับหอการค้าไทยในจีน (TCCC)

หอการค้าไทยในจีน มุ่งหวังให้เป็นศูนย์รวมชุมชนนักธุรกิจชาวไทยที่เข้ามาค้าขาย ลงทุนในประเทศจีนเป็นหลักโดยจดทะเบียนภายใต้การกำกับดู แลของกรมกิจการพลเรือนจีน จนเมื่อปี 2554 ได้ขยายบทบาทในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ทั้งการค้า การลงทุนและเชิงวัฒนธรรม โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 5 ส่วนหลัก ได้แก่

  • 1 ส่วนงานด้านสมาชิก
  • 2 ส่วนงานด้านส่งเสริมการค้า
  • 3 ส่วนงานด้านส่งเสริมการลงทุน
  • 4 ส่วนงานด้านสังคมและวัฒนธรรม
  • 5 ส่วนงานสื่อประสานและข้อมูล

ประวัติความเป็นมาของหอการค้าไทยในจีน

เนื่องด้วยปัจจุบันมีภาคเอกชนไทยเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศจีนเป็นจำนวนมาก ซึ่งนักธุรกิจเหล่านี้น่าจะ มีการรวมตัวกันเพื่อแสดงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ระหว่างไทยจีนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้าและบริการ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวการขนส่ง ฯลฯ ดังนั้น เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548 โดย มีท่านจุลพงศ์ โนนศรีชัย เอกอัคราชฑูต ณ กรุงปักกิ่ง ขณะนั้นจึง ได้มีแนวคิดจัดตั้งหอการค้าไทยในจีนขึ้นในกรุงปักกิ่ง เพื่อเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขยายธุรกิจการค้าระหว่าง ไทย-จีนมากขึ้น และได้จัดการประชุมกลุ่มนักธุรกิจไทยในกรุงปักกิ่งและเทียนจินเกี่ยวกับการจัดตั้งหอการค้า ไทยในจีน ที่ห้องอาหารพริกไทย โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ ลิโด้ ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548 โดยมี ท่านจุลพงศ์ โนนศรีชัย เอกอัคราชฑูตและท่านวิทิต ธีระมังคลานนท์ อัคราชฑูตฝ่ายพาณิชย์เป็นประธาน ซึ่งที่ ประชุมเห็นพ้องต้องกันถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนไทยจะได้รับจากการจัดตั้งหอการค้าไทยในจีนและเริ่มดำเนิน การพิธีการต่างๆ ในการขอก่อตั้งตัวสมาคม จนในที่สุดหอการค้าไทยในจีนก็ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวัน ที่ 29 มิถุนายน 2550

พันธกิจ (Mission Statement)

To promote and meet the needs of business and industry and to create the best community in which to live, work and do business. The “Mission” of the Thai Chamber of Commerce in China is to provide leadership for the advancement of economic vitality and equality of life for the total community
Share This