Mission Statement

notice   ข่าวเด่นประเด็นร้อน

วิสัยทัศน์ (Vision)

  • “เป็นองค์กรไม่แสดงหากำไรหลักของไทยในจีนที่โดดเด่นในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยในจีน และขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยและจีนอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)

  • 1. สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และบริการเชิงพาณิชย์ระหว่างไทยและจีน
  • 2. สานสัมพันธ์กับองค์กรภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้องของไทย จีน และนานาชาติ
  • 3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกหอฯ และระหว่างสมาชิกกับเครือข่ายให้เกิดความสมานฉันท์
  • 4. เสริมสร้างความเป็นพันธมิตรกับองค์กรภายนอก บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วม
  • 5.รังสรรค์กิจกรรม/โครงการแก่สมาชิกและเครือข่ายอย่างสร้างสรรค์ เป็นระบบ และครบวงจร โดยริเริ่มกิจกรรม/โครงการ/กลุ่มเป้าหมายใหม่เป็นประจำทุกปี
  • 6. พัฒนาความชำนาญของบุคลากรภายในเพื่อสู่ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจไทย-จีน
Share This