ปัญหาที่พบบ่อย

notice   ข่าวเด่นประเด็นร้อน
 • หอการค้าไทยในจีนมีประวัติความเป็นมาอย่างไร

  เนื่องด้วยปัจจุบันมีภาคเอกชนไทยเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศจีนเป็นจำานวนมาก ซึ่งนักธุรกิจเหล่านี้น่าจะมีการรวมตัวกันเพื่อแสดงบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยจีนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้าและบริการ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวการขนส่ง ฯลฯ ดังนั้น เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548 โดยมีท่านจุลพงศ์ โนนศรีชัย เอกอัคราชฑูต ณ กรุงปักกิ่งขณะนั้นจึงได้มีแนวคิดจัดตั้งหอการค้าไทยในจีนขึ้นในกรุงปักกิ่ง เพื่อเป็นกลยุทธ์สำาคัญในการขยายธุรกิจการค้าระหว่างไทย-จีนมากขึ้น และได้จัดการประชุมกลุ่มนักธุรกิจไทยในกรุงปักกิ่งและเทียนจินเกี่ยวกับการจัดตั้งหอการค้าไทยในจีน ที่ห้องอาหารพริกไทย โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ ลิโด้ ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม2548 โดยมี ท่านจุลพงศ์ โนนศรีชัย เอกอัคราชฑูตและท่านวิทิต ธีระมังคลานนท์ อัคราชฑูตฝ่ายพาณิชย์เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนไทยจะได้รับจากการจัดตั้งหอการค้าไทยในจีนและเริ่มดำาเนินการพิธีการต่างๆ ในการขอก่อตั้งตัวสมาคม จนในที่สุดหอการค้าไทยในจีนก็ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 มิถุนายน 2550

 • หน้าที่และความรับผิดชอบของหอการค้าไทยในจีนมีอะไรบ้าง

  1. จัดงานพบปะสังสรรสำหรับสมาชิกเป็นประจำและหมุนเวียนไปในแต่เขตเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และข่าวสารในวงการธุรกิจ และเป็นการรับรู้ข้อคิดเห็น ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะได้นำมากระจายเป็นข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิกอื่นๆได้ทราบ
  2. จัดงานอบรมด้านธุรกิจหรือสถานการณ์ที่เป็นที่สนใจในขณะนั้นให้แก่สมาชิก
  3. ให้บริการสำหรับสำนักงานในช่วงจัดตั้งธุรกิจหรือสำนักงานในช่วงสำรวจตลาดแก่สมาชิกที่ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศจีนหรือไทย พร้อมให้บริการด้านบุคลากรของสำนักงานดังกล่าวในระยะเบื้องต้น
  4. จัดตั้งเว็บไซต์ให้แก่เหล่าสมาชิกเพื่อเป็นที่แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และเป็นช่องทางติดต่อกับหอการค้าไทยในจีน
  5. ช่วยจัดหาผู้ค้าหรือผู้ซื้อที่สนใจในสินค้าหรือบริการของสมาชิกหอฯ
  6. นำประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเสนอภาครัฐบาลทั้งในประเทศไทยและจีน เพื่อพิจารณาการสนับสนุนในเชิงธุรกิจ
  7. ร่วมกันพิจารณาเรื่องการสนับสนุนทั้งในสังคมส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่สมาชิกได้นำเสนอ
  8. ให้การสนับสนุนด้านแนวทางกับสมาชิกที่เริ่มต้นการลงทุนใหม่ๆ โดยนอกเหนือจากเรื่องของกฎระเบียบแล้ว ยังต้องให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของบุคลากรขององค์กรเพื่อความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ
  9. ให้การแนะนำเกี่ยวกับสถานที่จัดตั้งการลงทุนที่มีศักยภาพ มีสภาพคล่องในการผลิตและการตลาดอย่างต่อเนื่อง

 • จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกหอการค้าไทยในจีนได้อย่างไร

  สมาชิกหอการค้าไทยในจีนสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. สมาชิกนิติบุคคล
  • ค่าสมาชิกรายปี: 5,000 หยวน
  • ต้องเป็นบริษัทหรือหน่วยงานที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีคู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่คนไทย

  เอกสารประกอบการสมัคร

  • สำเนาใบนิติบุคคล
  • นามบัตรของตัวแทนสมาชิก
  1. สมาชิกบุคคลธรรมดา
  • ค่าสมาชิกรายปี: 1,200 หยวน
  • เป็นบุคคลที่มีอายุ 22 ปีขึ้นไป
  • ในการลงคะแนนในการประชุมของหอการค้าฯ เสียงของสมาชิกแบบส่วนบุคคล 1 ราย นับเป็น 1 เสียง

  เอกสารประกอบการสมัคร

  • สำเนาหนังสือเดินทาง
  • นามบัตร

Share This