คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของหอการค้าไทยในจีนประกอบด้วย

ประธาน
นายสุภกิต เจียรวนนท์

Chai Tai Land (Holding) Limited

รองประธาน
นายเกรียงศักดิ์ แซ่ตั้ง

Atlantic Laboratories (HN) Corp., Ltd.
 

รองประธาน
นายชูศักดิ์ ว่องกุศลกิจ

Guangxi Nanning East Asia Sugar Group

 

รองประธาน
นายวันชัย เลิศสาโรจน์

Banpu Investment (China) Limited

 

รองประธาน
นายรังสรรค์ ชินประกิต

Double A International Business (Shanghai) Co., Ltd

 

เลขาธิการหอการค้าไทยในจีน
นายไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

อดีตอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์ ) ณ กรุงปักกิ่ง

 

รองประธาน
นายจตุพร พัฒนภิญโญ

Shenzhen Cutting Art Jewelry Co.,Ltd.

 

รองประธาน
นายประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล

E.C.I. Group

 

รองประธาน
นายวิชัย ทวีสิน

Saha-Union Investment (China) Co.,Ltd.

 

รองประธาน
นายสุรเกียรติ โพธิ์ศิริสุข

Changchun Sammitr Motor Co.,Ltd.

 

รองเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน
นางสาวเกศรินทร์ อริยพงศ์

Share This