รัฐบาลจีนได้มีกฎระเบียบกาหนดประเภทสินค้าที่จะนาเข้ามายังจีน เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าและความมั่นคงของประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) สินค้าห้ามนาเข้า 2) สินค้ามีโควต้าการนาเข้าหรือมีโควต้าภาษี 3) สินค้าที่ต้องขออนุญาตนาเข้า และ 4) สินค้าทั่วไป

ประเภทสินค้านำเข้าตามกฎระเบียบจีน