เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับหอการค้าไทยในจีน (TCCC)

หอการค้าไทยในจีน มุ่งหวังให้เป็นศูนย์รวมชุมชนนักธุรกิจชาวไทยที่เข้ามาค้าขาย ลงทุนในประเทศจีนเป็นหลักโดยจดทะเบียนภายใต้การกำกับดูแลของกรมกิจการพลเรือนจีน จนเมื่อปี 2554 ได้ขยายบทบาทในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ทั้งการค้า การลงทุนและเชิงวัฒนธรรม โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 5 ส่วนหลัก ได้แก่

  • 1 ส่วนงานด้านสมาชิก
  • 2 ส่วนงานด้านส่งเสริมการค้า
  • 3 ส่วนงานด้านส่งเสริมการลงทุน
  • 4 ส่วนงานด้านสังคมและวัฒนธรรม
  • 5 ส่วนงานสื่อประสานและข้อมูล

ประวัติความเป็นมาของหอการค้าไทยในจีน

เนื่องด้วยปัจจุบันมีภาคเอกชนไทยเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศจีนเป็นจำนวนมาก ซึ่งนักธุรกิจเหล่านี้น่าจะ มีการรวมตัวกันเพื่อแสดงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ระหว่างไทยจีนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้าและบริการ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวการขนส่ง ฯลฯ ดังนั้น เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548 โดย มีท่านจุลพงศ์ โนนศรีชัย เอกอัคราชฑูต ณ กรุงปักกิ่ง ขณะนั้นจึง ได้มีแนวคิดจัดตั้งหอการค้าไทยในจีนขึ้นในกรุงปักกิ่ง เพื่อเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขยายธุรกิจการค้าระหว่าง ไทย-จีนมากขึ้น และได้จัดการประชุมกลุ่มนักธุรกิจไทยในกรุงปักกิ่งและเทียนจินเกี่ยวกับการจัดตั้งหอการค้า ไทยในจีน ที่ห้องอาหารพริกไทย โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ ลิโด้ ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548 โดยมี ท่านจุลพงศ์ โนนศรีชัย เอกอัคราชฑูตและท่านวิทิต ธีระมังคลานนท์ อัคราชฑูตฝ่ายพาณิชย์เป็นประธาน ซึ่งที่ ประชุมเห็นพ้องต้องกันถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนไทยจะได้รับจากการจัดตั้งหอการค้าไทยในจีนและเริ่มดำเนิน การพิธีการต่างๆ ในการขอก่อตั้งตัวสมาคม จนในที่สุดหอการค้าไทยในจีนก็ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวัน ที่ 29 มิถุนายน 2550

Share This