เกี่ยวกับเรา

notice   ข่าวเด่นประเด็นร้อน

เกี่ยวกับหอการค้าไทยในจีน

หอการค้าไทยในจีน (Thai Chamber of Commerce in China) คือ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพียงหนึ่งเดียวของไทยที่มีการจดทะเบียนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงกิจการพลเรือนจีน และมีสถานะเป็นที่ยอมรับตามกฎหมายของจีน โดยมุ่งหวังให้เป็นช่องทางในเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้า เศรษฐกิจ การลงทุน ระหว่างไทยกับจีน และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยและภาคเอกชนไทยในจีน รวมถึงเป็นศูนย์รวมชุมชนนักธุรกิจชาวไทยที่เข้ามาค้าขาย และลงทุนในประเทศจีน โดยเฉพาะจากการที่ไทยกับจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดต่อกันเรื่อยมา ตลอดจนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการทำธุรกิจและการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ หอการค้าไทยในจีนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการส่งเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยจีนให้มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้น จวบจนปัจจุบัน หอการค้าไทยในจีนได้ขยายบทบาทในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและแนวทางในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยสามารถแบ่งการทำงานออกเป็น 5 ส่วนหลัก ดังนี้

  • 1 ส่วนงานด้านสมาชิก
  • 2 ส่วนงานด้านส่งเสริมการค้า
  • 3 ส่วนงานด้านส่งเสริมการลงทุน
  • 4 ส่วนงานด้านสังคมและวัฒนธรรม
  • 5 ส่วนงานสื่อประสานและข้อมูล

ประวัติความเป็นมาของหอการค้าไทยในจีน

เนื่องด้วยปัจจุบันมีภาคเอกชนไทยเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศจีนเป็นจำนวนมาก ซึ่งนักธุรกิจเหล่านี้ควรมีการรวมตัวกันเพื่อแสดงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยจีนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้าและบริการ การค้า การลงทุน การขนส่ง และการท่องเที่ยว ฯลฯ ดังนั้น ในวันที่ 7 มีนาคม 2548 ท่านจุลพงศ์ โนนศรีชัย เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งในขณะนั้นจึงได้มีแนวคิดที่จะจัดตั้งหอการค้าไทยในจีนขึ้น เพื่อเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศ และได้จัดประชุมกลุ่มนักธุรกิจไทยในกรุงปักกิ่งและเทียนจินเกี่ยวกับแนวทางในการจัดตั้งหอการค้าไทยในจีน ณ ห้องอาหารพริกไทย โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ลิโด้ ณ กรุงปักกิ่ง โดยมี ท่านจุลพงศ์ โนนศรีชัย เอกอัครราชทูตและท่านวิทิต ธีระมังคลานนท์ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมต่างเห็นพ้องต้องกันว่า การจัดตั้งหอการค้าไทยในจีนจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ภาคเอกชนไทยที่เข้ามาทำธุรกิจในจีนเป็นอย่างมาก หลังจากนั้น ก็ได้เริ่มดำเนินพิธีการและขั้นตอนต่างๆในการขอจัดตั้งหน่วยงาน จนในที่สุดหอการค้าไทยในจีนก็ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 มิถุนายน 2550 และเปิดให้บริการมาจนถึงปัจจุบัน

Share This